Naruto Junior Uchiha and Sasuke Figure

Naruto Junior Uchiha and Sasuke Figure

Availability: In Stock
  • Category: action figures
29 JOD
Naruto Junior Uchiha and Sasuke Figure